Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Top Secret Holland:

Artikel 1 – Toepassing: 
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Top Secret Holland gevestigd te Kampen , KvK nr. 65232763 / BTW nr.: NL 138125442B01, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. De voorwaarden kunnen door ons op verzoek worden toegezonden. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Top Secret Holland worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Top Secret Holland  ingeschakelde wederpartij. Algemene voorwaarden van afnemer blijven buiten toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk andere voorwaarden dan die van Top Secret Holland van toepassing hebben verklaard.

Artikel 2 - Aanbiedingen/overeenkomsten 
Alle aanbiedingen van Top Secret Holland zijn vrijblijvend en Top Secret Holland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. 
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Top Secret Holland. Top Secret Holland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Top Secret Holland binnen bekwame tijd maar uiterlijk binnen tien (10) werkdagen mee na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3 restpartijen 
De aanbiedingen uit de restpartijen hebben andere garantie voorwaarden, hierin kunnen kleine afwijkingen zitten die door de lage prijsstelling worden gecompenseerd. Wel geld dat indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Top Secret Holland  binnen bekwame tijd maar uiterlijk binnen tien (10) werkdagen mee na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4 - Prijzen en betalingen 
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, en exclusief verzendkosten en betaalkosten (indien van toepassing) tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
Betaling kan geschieden per vooruitbetaling bank of contant bij aflevering (verzendmethode rembours) of op rekening. Voor uw bestelling geldt geen bestellimiet. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening. 
Bij niet betalen bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1,5% per maand of indien de wettelijke rente hoger is, de wettelijke rente, (een gedeelte van een maand geldt daarbij steeds als volle maand) verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na een herinnering of een aanmaning door Top Secret Holland  bent u een bedrag van resp. vijf euro (€5,-) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Top Secret Holland tot incassomaatregelen overgaat, is wederpartij de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, zijnde 15% van de opeisbare som met een minimum van € 50,–. Ingeval Top Secret Holland na aanzegging tot gerechtelijk incasso overgaat, is wederpartij gehouden de reële kosten (niet slechts de zogenaamde geliquideerde kosten) te vergoeden die samenhangen met de betreffende maatregelen en procedures. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Top Secret Holland gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Top Secret Holland. Partijen sluiten voor betaling uitdrukkelijk het recht van beroep op verrekening en opschorting. Gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van verschuldigde kosten en rente, dan tot voldoening van de langst openstaande factuur.

Artikel 5 - Levering
Orders die op onze werkdagen zijn binnengekomen en zijn betaald, of orders onder rembours, worden binnen 2 werkdagen verstuurd (indien op voorraad). Bezorging vind plaats van maandag t/m zaterdag. Bestellingen die in het weekend (zaterdag; zondag en maandag) zijn geplaatst, zullen op de dinsdag op volgorde van binnenkomst worden verwerkt. Wij zullen altijd streven om binnen 2 werkdagen te versturen/leveren. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen wederpartij wordt gebracht. 

Artikel 6 - Ruilen en retourrecht
De wederpartij is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers waar uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen (afkoelingsperiode) na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingrecht zijn uitgezonderd producten die: 

*Op of aan het geleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending. De kosten voor frankering van de heen en retourzending zijn voor de wederpartij. Ongefrankeerde zendingen worden niet aangenomen

*Indien producten niet geleverd worden volgens de oorspronkelijke bestelling (verkeerde producten) dan zijn de retourkosten (in overleg) voor rekening van Top Secret Holland, ongefrankeerde zendingen worden niet aangenomen.


Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud 
Wederpartij draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering. Geleverde zaken blijven eigendom van Top Secret Holland totdat wederpartij al hetgeen heeft betaald hetwelk hij uit hoofde van overeenkomst is verschuldigd en voortvloeit uit de rechtsverhouding met Top Secret Holland
Top Secret Holland kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door wederpartij zonder ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden en geleverde zaken zonder verschuldigd raken van een (schade)vergoeding terugnemen, alsdan verleent wederpartij Top Secret Holland de vrije toegang tot deze zaken.

Artikel 8 - Garantie
Top Secret Holland
staat er voor in dat de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst. Top Secret Holland garandeert tevens dat de goederen voldoen aan de normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid. Indien u een vraag heeft over de garantie op een bepaald product informeren wij u gaarne. 

Artikel 9 - Reclames en aansprakelijkheid 
Bij beschadiging of andere gebreken aan de geleverde zaak dient wederpartij daarvan terstond, althans binnen bekwame tijd,  Top Secret Holland in kennis te stellen. Bekwame tijd is een periode van 24 uur vanaf het tijdstip van ontvangst. 
De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien wederpartij in gebreke is gebleven het onderzoek en/of kennisgeving te doen als bedoeld in lid 7.1 Top Secret Holland staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken, als voor de kwaliteit van haar dienstverlening, behoudens in geval van: 
- niet in acht nemen door wederpartij van voorschriften of aanwijzingen
- een ander dan normaal gebruik


Geringe afwijkingen in kleur, kwaliteit, dikte etc, vormen geen reden geleverde nieuwe zaken te weigeren. Ondergeschikte wijzigingen vormen evenmin redenen tot weigering van leveringen. Voor zover op Top Secret Holland  enige aansprakelijkheid rust, reikt deze nimmer verder dan tot de onder artikel 6.3 genoemde verplichting. Voor directe of indirecte schade van door haar geleverde zaken en/of diensten is Top Secret Holland  niet aansprakelijk, tenzij sprake is van opzet of grove schuld. 
Het bedrag van de aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de waarde van het factuurbedrag, tenzij de aansprakelijkheid door een verzekering is gedekt, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekering dekking biedt vermeerderd met het eigen risico van Top Secret Holland. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Top Secret Holland  de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Retourzending van geleverde goederen kan alleen gefrankeerd geschieden, voor risico van wederpartij en na de schriftelijke toestemming of toestemming per email van Top Secret Holland. Deze retourzending moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming gefrankeerd aan het adres van Top Secret Holland geschieden. Afnemer moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen. Beschadigde en geopende goederen worden niet door Top Secret Holland retour genomen of gecrediteerd.

Fakebestellingen 
Wij werken samen met de politie en van alle fakebestellingen en elke poging tot oplichting wordt aangifte gedaan. Top Secret Holland  verstrekt alle informatie aan de politie die van belang kan zijn voor het onderzoek ten aanzien van een fakebestelling.

Artikel 10 - Bestelling onder Rembours
Een bestelling die onder rembours verzonden moet worden en door de wederpartij geweigerd word, zullen de kosten die wij gemaakt hebben ten alle tijden voor rekening van de wederpartij zijn, met een minimum bedrag van € 50,-

Als de cliënt deze kosten niet wil betalen moeten wij maatregelen nemen om deze kosten te innen, de vervolgkosten zullen voor de cliënt zijn (minimale incassokosten van € 75,-)


Artikel 11 - Diversen 
Indien u aan Top Secret Holland schriftelijk opgave doet van een adres, is Top Secret Holland gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Top Secret Holland schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door  Top Secret Holland gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Top Secret Holland de Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Top Secret Holland in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door  Top Secret Holland vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Top Secret Holland is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.